1. Home
  2.   MIRT-gebieden
  3.   Project- en programmabladen
  4. Dijkversterking en Herstel steenbekleding Oosterschelde en Westerschelde

Dijkversterking en Herstel steenbekleding Oosterschelde en Westerschelde

GebiedZuidwestelijke Delta
OnderwerpWaterveiligheid
MinisterieIenM
FaseRealisatie

Opgave

In 1992 is door het Rijk met de provincie Zeeland en de toenmalige waterschappen een overeenkomst afgesloten waarin het Rijk de verantwoordelijkheid op zich neemt voor de bestrijding van oevererosie in de Westerschelde. De overeenkomst wordt om de tien jaar stilzwijgend verlengd. De huidige loopt tot januari 2022. De toenmalige staatssecretaris van VenW heeft in 2001 aangegeven dat het Rijk ook de kosten draagt voor bestrijding van de oevererosie langs de Oosterschelde. Deze zeearm is daarmee onderdeel van de (rijks) kustlijnzorg. In 2005 en 2010 werd door de Zeeuwse waterschappen geconstateerd dat een deel van de vooroevers in de Ooster- en Westerschelde niet voldoet aan de stabiliteitsnormen. Op basis hiervan is bij Rijkswaterstaat een aanvraag voor bestortingswerken ingediend. Bij een inventarisatie van dijkbekledingen van gezette steen bleek in 1996 dat een groot deel van de dijkbekledingen langs de Ooster- en Westerschelde niet voldeed aan de veiligheidsnormen.

Oplossing

Rijkswaterstaat heeft na beoordeling van de aanvraag voor bestortingswerken in 2008 vastgesteld dat versterking van de onderwateroever en het tegengaan van oevererosie naar volgorde van urgentie in drie clusters wordt aangepakt. Wat betreft de steenbekledingen is het projectbureau Zeeweringen in 1997 gestart met verbetering van de meest onveilige gedeelten. Er is begonnen langs de Westerschelde, waarbij gaande het project meer inzicht is verkregen in de problematiek. Een nadere inventarisatie heeft plaatsgevonden aan de hand van de uitkomst van de eerste toetsing op grond van de Wet op de waterkering. Er wordt in totaal circa 321 km steenbekleding hersteld, waarvan 140 km langs de Westerschelde en 181 km langs de Oosterschelde.

Planning

2015: oplevering steenbekledingen
2018: oplevering vooroeververdedigingen (steenbestortingen)

Financiën

Taakstellend budget : € 814 mln. Dit budget is in de begroting van het Deltafonds opgenomen onder ‘Dijkversterking en Herstel steenbekleding’, artikel DF 1.02.02. Dit is inclusief € 69,9 mln voor steenbestortingen.

Politiek/bestuurlijk

Convenanten: de volgorde van de verbeteringswerken is vastgesteld volgens de Integrale Beoordeling Oosterschelde (IBOS). Dit is gebeurd in overleg met betrokken waterschappen en provincies. Bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt rekening gehouden met de effecten daarvan op natuur, landschap en recreatie.

Projecthistorie

  2011 2012 2013 2014 2015 2016
Algemeen                
MIRT Fase                
Opgave                
Oplossing                
Planning              
*
Financiën    
*
*
 
*
 
*
Politiek/Bestuurlijk                

Toelichting op de wijzigingen

2011: projectraming is neerwaarts bijgesteld op basis van gerealiseerde en verwachte aanbestedingsresultaten (€ -73 mln).

2012: het taakstellend budget is met € 48 mln verlaagd als gevolg van een aanbestedingsmeevaller en met € 3 mln verhoogd voor de uitvoering van de pilot Veiligheidsbuffer Oesterdam. De projectkosten zijn aangepast door de nieuwe bekostigingssystematiek van RWS. Hierdoor is het taakstellend budget gecorrigeerd voor de generieke BLD-bijdrage (€ 43 mln).

2014: het budget is bijgesteld vanwege diverse ontvangsten (€ 4 mln) en afbouw van risicoreservering (- € 65 mln).

2016: Het taakstellend budget voor de steenbekledingen is verlaagd met € 40 mln vanwege afbouw risicoreservering en aanbestedingsmeevaller . De start van het laatste cluster van de werkzaamheden van de vooroeververdedigingen (steenbestortingen) is twee jaar vertraagd in afwachting van een uitspraak van de Raad van State, dit heeft gevolgen voor de oplevering.