1. Home
 2.   MIRT-gebieden
 3.   Project- en programmabladen
 4. Ruimte voor de Rivier

Ruimte voor de Rivier

GebiedNationaal
OnderwerpWaterveiligheid
MinisterieIenM
FaseRealisatie

Opgave

De veiligheid in het rivierengebied voldoet niet aan de wettelijke norm. De veiligheid langs de Rijntakken en het benedenstroomse deel van de bedijkte Maas (vanaf Hedikhuizen) moet uiterlijk in 2015 in overeenstemming gebracht worden met de wettelijk vereiste norm. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de maatgevende Rijnafvoer van 16.000 m3/s bij Lobith en 3.800 m3/s voor de Maas bij Borgharen. Het maatregelenpakket dat hiervoor is samengesteld, moet bovendien een bijdrage leveren aan het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit in het rivierengebied. Verwacht wordt dat de maatgevende rivierafvoer door klimaatverandering zal blijven toenemen. Om die reden zijn er in de Planologische Kernbeslissing (PKB) Ruimte voor de Rivier tien gebieden ruimtelijk gereserveerd.

Oplossing

De PKB Ruimte voor de Rivier is definitief vastgesteld in 2006. De PKB bestaat uit 34 samenhangende maatregelen langs de IJssel, de Nederrijn, Lek, Waal en het benedenstroomse deel van de Maas (oorspronkelijk waren het 39 maatregelen; 5 maatregelen zijn inmiddels vervallen). Voor de maatregelen zijn de locatie en het soort maatregel (dijkverlegging, ontpoldering of uiterwaardvergraving) vastgelegd (zie kaartje). Waar voorheen sprake was van dijkversterking, is nu in eerste instantie gekozen voor rivierverruiming. Hiermee wordt invulling gegeven aan het hoofddoel van Ruimte voor de Rivier: water meer ruimte geven. Ruimte voor de Rivier is een zogenoemd Groot Project waarover twee maal per jaar aan de Tweede Kamer wordt gerapporteerd.

Planning

2007: start realisatie eerste project
2015: oplevering van 25 maatregelen
Negen maatregelen zullen na 2015 gereed zijn. Zie hiervoor ook de Voortgangsrapportage Ruimte voor de Rivier (VGR25).

Financiën

Taakstellend budget: € 2.386 mln. Artikel DF 1.01.03.

Politiek/bestuurlijk

Vrijwel alle maatregelen zijn in de realisatiefase. Voor 99% van het PKB-budget is het bestemmingsplan of inrichtingsplan vastgesteld (peildatum 01-04-2015).

Uitvoering

Ruimte voor de Rivier is onderdeel van het Deltaprogramma, met behoud van eigen besturing, programmaorganisatie en financiering. Het merendeel van de projecten is gegund en volop in uitvoering. Voor 98% van het PKB-budget is het werk gegund (peildatum 01-04-2015).

Projecthistorie

  2011 2012 2013 2014 2015 2016
Algemeen                
MIRT Fase        
*
     
Opgave                
Oplossing        
*
     
Planning      
*
*
   
*
Financiën      
*
*
*
*
 
Politiek/Bestuurlijk        
*
     

Toelichting op de wijzigingen

2012: door nieuwe bekostigingssystematiek RWS is taakstellend budget gecorrigeerd voor de generieke BLD-bijdrage (€ 131 mln). Budget verhoogd voor uitvoering diverse KRW-maatregelen (€ 12 mln) en inhuursystematiek RWS (€ 39 mln) en verlaagd voor taakstelling Regeerakkoord (€ 2,74 mln aanpassing omgevingsrecht, € 8 mln toepassing PPS) en tegenvallende ontvangsten (€ 64 mln).

2013: budgetaanpassing maatregel Kribverlaging Waal.

2014: van de dijkteruglegging Lent wordt verwacht dat deze alsnog in 2015 wordt opgeleverd, waardoor zeven projecten na 2015 worden opgeleverd. Hoogwatergeul bij Kampen wordt toegevoegd aan de PKB. Dit project zal samen met het Ruimte voor de Rivier project zomerbedverdieping Beneden IJssel binnen het programma worden uitgevoerd onder de naam Ruimte voor de Rivier IJsseldelta. In dit kader is PKB-budget verhoogd met € 74,1 mln.

2015: de financiële bijdrage van de regio (provincie Overijssel) aan de maatregel Ruimte voor de Rivier IJsseldelta is naar beneden bijgesteld, omdat € 35 mln door de provincie Overijssel in natura is/wordt geleverd door reeds uitgevoerd werk of door verworven onroerend goed ten behoeve van de maatregel.

2016: Alle SNIP 3 beslissingen zijn genomen. Verder heeft de private initiatiefnemer voor project Huissensche Waarden zich teruggetrokken, hier zal de SNIP 3 opnieuw genomen moeten worden.

361_Ruimtevoorderivier_Nederland Totaal_Nederland Totaal

 1. Ruimte voor de Rivier IJsseldelta
 2. Dijkverlegging Westenholte
 3. Uiterwaardvergraving (Uwv) Scheller en Oldener Buitenwaarden
 4. Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld
 5. Uwv Keizers- en Stobbenwaarden en Olsterwaarden 6 Uwv Bolwerksplas, Worp en Ossenwaard
 6. Dijkverlegging Voorster Klei
 7. Dijkverlegging Cortenoever
 8. Uwv Huissensche Waarden
 9. Dijkverbetering Nederrijn/Arnhemse- en Velperbroek
 10. Uwv Meinerswijk
 11. Uwv Doorwerthsche Waarden
 12. Dijkverbetering Nederrijn/Betuwe/Tieler- en Culemborgerwaard
 13. Uwv Middelwaard
 14. Uwv De Tollewaard
 15. Obstakelverwijdering Machinistenschool Elst
 16. Dijkverbetering Lek/Betuwe/Tieler- en Culemborgerwaard
 17. Uwv Honswijkerwaarden, stuweiland Hagestein, Hagesteinse Uiterwaard en Heerenwaard
 18. Dijkverbetering Lek/Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden
 19. Dijkverbetering Oude Maas/Voorne Putten
 20. Dijkverbetering Oude Maas/Hoeksche Waard
 21. Uwv bedrijventerrein Avelingen
 22. Uwv Brakelse Benedenwaarden en dijkverlegging Buitenpolder Het Munnikenland
 23. Kribverlaging Beneden-Waal
 24. Kribverlaging Waal Fort St. Andries
 25. Kribverlaging Midden-Waal
 26. Dijkteruglegging Lent
 27. Extra uwv Millingerwaard
 28. Berging op het Volkerak Zoommeer
 29. Ontpoldering Noordwaard (meestromend)
 30. Dijkverbetering Steurgat/Land van Altena
 31. Dijkverbetering Bergsche Maas/Land van Altena
 32. Dijkverbetering Amer/Donge
 33. Ontpoldering Overdiepse Polder (meestromend)