1. Home
  2.   MIRT-gebieden
  3.   Project- en programmabladen
  4. A15 Maasvlakte-Vaanplein

A15 Maasvlakte-Vaanplein

GebiedZuidvleugel
OnderwerpHoofdwegen
MinisterieIenM
FaseRealisatie

Opgave

De autonome groei van het verkeer en de groei van de mainport Rotterdam leiden in de toekomst tot problemen met de verkeersafwikkeling. Tevens is de huidige Botlekbrug een onderdeel van het nautisch knelpunt Oude Maas.

Oplossing

Op het traject A15 Maasvlakte- Vaanplein (A15 MaVa) wordt het gedeelte Beneluxplein-Vaanplein, conform het standpunt (2001), uitgebreid van 2x3 rijstroken naar 2x3 + 2x2 rijstroken, inclusief het ombouwen van het Vaanplein en het Beneluxplein. Hiermee kan een scheiding in verkeerssoorten worden aangebracht: per richting een baan met 3 rijstroken voor doorgaand verkeer en verkeer van/naar havengebieden, alsmede een baan met 2 rijstroken voor overig (lokaal) verkeer. De aanleg van een nieuwe brug over de Oude Maas lost een deel van het eerder genoemde nautisch knelpunt op.

Planning

2010: Tracébesluit
2011: start realisatie
2015: openstelling
Het traject A29 Vaanplein-Barendrecht is in 2014 opengesteld.

Financiën

Taakstellend budget voor aanleg, beheer en onderhoud: € 2.058 mln (inclusief bijdragen derden). Artikel IF 12.04.

Politiek/bestuurlijk

Toezeggingen: begin 2007 heeft de minister het rapport ‘IJsselmondse knoop ontrafeld’ vastgesteld. Hiermee is een budget van € 4 mln gereserveerd voor aanpassingen aan het hoofdwegennet tussen Vaanplein en Ridderster. Het Ontwerp-Tracébesluit is conform het oorspronkelijke standpunt (een nieuwe Botlekbrug) uitgevoerd. Het Tracébesluit is onherroepelijk geworden in maart 2011.

Uitvoering

Het project wordt met een DBFM-contract uitgevoerd.

File Top 50

Dit project levert een bijdrage aan het oplossen van knelpunt 23 uit de File Top 50.

Projecthistorie

  2011 2012 2013 2014 2015 2016
Algemeen                
MIRT Fase    
*
         
Opgave                
Oplossing                
Planning                
Financiën      
*
*
     
Politiek/Bestuurlijk                

Toelichting op de wijzigingen

2011: het Tracébesluit is vastgesteld in maart 2010. De inschrijvingsfase van de aanbesteding (DBFM-contract) is ingegaan. Het project is overgegaan naar de realisatiefase.

2012: de projectkosten zijn aangepast door de nieuwe bekostigingssystematiek van RWS. Hierdoor is het taakstellend budget gecorrigeerd voor de generieke BLD-bijdrage (€ 118 mln). In het Regeerakkoord zijn taakstellingen afgesproken voor bovenwettelijke inpassing, aanpassing omgevingsrecht en toepassing PPS. Voor dit project betreft het een bedrag van € 125 mln voor PPS.

2013: budget opgehoogd met kosten BenO vanwege omzetting contract naar DBFM.