1. Home
  2.   MIRT-gebieden
  3.   Project- en programmabladen
  4. A9 Omlegging Badhoevedorp

A9 Omlegging Badhoevedorp

GebiedNoordwest-Nederland
OnderwerpHoofdwegen
MinisterieIenM
FaseRealisatie

Opgave

De A9 veroorzaakt leefbaarheidsproblemen door zijn ligging door de kern van Badhoevedorp. Daarnaast is door capaciteitsvergroting op de wegen naar de A9 toe de verkeersafwikkeling op de A9 een knelpunt geworden.

Oplossing

Een zuidelijke omlegging van de A9 bij Badhoevedorp.

Planning

2012: Tracébesluit
2013: start realisatie
2018: openstelling

Financiën

Taakstellend budget: € 340 mln (inclusief bijdrage van derden: € 177 mln). Artikel IF 12.03.01.

Politiek/bestuurlijk

In oktober 2005 hebben Rijk en regio de Bestuursovereenkomst Omlegging A9 Badhoevedorp getekend. Hierin is ook de financiële onderbouwing en dekking geregeld. Het voorkeursalternatief van de zuidelijke omlegging van de A9 is in het voorjaar 2006 vastgesteld. Eind 2009 is het standpunt voor het aangepaste bogenalternatief vastgesteld. Het standpunt is uitgewerkt in een Ontwerp-Tracébesluit (OTB). Dit OTB is in juni 2011 vastgesteld. De bestuursovereenkomst van 2005 is in april 2012 geactualiseerd om nadere afspraken over scopewijzigingen, gelijktijdige aanleg met onderdelen van Hoogwaardig OV (HOV) A9 en de hiermee samenhangende wijziging in financiën en planning vast te leggen. Door deze wijzigingsovereenkomst is de bijdrage van de regio met € 4,5 mln verhoogd. Daarnaast wordt het reeds beschikbare budget voor geluidsmaatregelen van het project A4/A10 overgeheveld naar het project Omlegging A9 Badhoevedorp (€ 3,2 mln).

Uitvoering

In november 2013 is met de uitvoering gestart.

File Top 50

Dit project levert een bijdrage aan het oplossen van de knelpunten 11 en 40 uit de File Top 50.

Projecthistorie

  2011 2012 2013 2014 2015 2016
Algemeen                
MIRT Fase        
*
     
Opgave                
Oplossing          
*
   
Planning      
*
       
Financiën      
*
*
     
Politiek/Bestuurlijk    
*
 
*
     

Toelichting op de wijzigingen

2011: in december 2009 is het standpunt ingenomen voor het aangepast bogenalternatief.

2012: het OTB is in juni 2011 vastgesteld. Vaststelling is met een half jaar verschoven vanwege het doorvoeren van versoberingsmaatregelen. De openstelling schuift hierdoor naar 2017. Op basis van de raming voorafgaand aan het OTB is het taakstellend budget verhoogd. De projectkosten zijn aangepast door de nieuwe bekostigingssystematiek van RWS Hierdoor is het taakstellend budget gecorrigeerd voor de generieke BLD-bijdrage (€ 22 mln).

2013: het TB is in april 2012 vastgesteld. Een wijzigingsovereenkomst op de bestuursovereenkomst is in april 2012 door alle partijen ondertekend. Het project gaat over naar de realisatiefase.

2014: het TB is in december 2012 onherroepelijk geworden. In 2013 start de uitvoering van de werkzaamheden.