1. Home
  2.   MIRT-gebieden
  3.   Project- en programmabladen
  4. Goederenverbinding Antwerpen-Roergebied (IJzeren Rijn)

Goederenverbinding Antwerpen-Roergebied (IJzeren Rijn)

GebiedNationaal
OnderwerpSpoorwegen goederenvervoer
MinisterieIenM
FasePlanuitwerking

Opgave

De capaciteit en kwaliteit van de huidige achterlandverbinding van de Antwerpse haven (de Montzenroute) is volgens België onvoldoende om het goederenvervoer per spoor te verwerken. DeBelgische regering wil daarom het historische tracé van de IJzeren Rijn weer in gebruik nemen.

Oplossing

In de planstudie 2000-2001 zijn de zogenaamde structuuroplossing (het historische tracé weer in gebruik nemen) en andere routes door Nederland onderzocht. Mede op basis van de Trajectnota/MER en inspraak en advisering hebben Nederland, België en Duitsland een voorkeur uitgesproken voor hergebruik (na modernisering) van het historische tracé Budel-Weert- Roermond-Dalheim. Nederland wil als moderniseringswerk onder andere een omleiding Roermond (in de zijberm van de A73) en een tunnel bij de passage van het natuurgebied Meinweg. Na arbitrage hebben Nederland en België in juli 2006 overeenstemming bereikt over de wijze van samenwerken aan de structurele modernisering van het Nederlandse deel van de IJzeren Rijn (TK 27737, nr 13). In maart 2009 zijn de benodigde studies gereed gekomen: actuele versies van de vervoersprognoses, de maatschappelijke kosten/batenanalyse, het tracé-ontwerp/inpassing en de kostenraming. Aansluitend heeft de Commissie van Onafhankelijke Deskundigen advies aan beide ministers uitgebracht over de kostenverdeling tussen België en Nederland. De initiatiefnemer van het project, België, heeft nog geen vervolgstap gezet.

Planning

Tracébesluit: onbekend (wacht op besluit België en Nederland over reactivering)
Start realisatie: onbekend
Oplevering: onbekend

Financiën

Taakstellend budget: onbekend. Bijdrage van derden: België betaalt op basis van de arbitrage-uitspraak in mei 2005 een groot deel van de kosten. Hoeveel moet nog uitgewerkt worden. Artikel IF 13.03.05.

Politiek/bestuurlijk

Toezeggingen: medewerking aan Belgische regering toegezegd voor realisatie indien België dit wenst, gebaseerd op:

  1. Scheidingsverdrag België-Nederland uit 1839.
  2. Verdrag IJzeren Rijn uit 1873.
  3. Bindende uitspraak van het Permanent Hof van Arbitrage d.d. 24-05-2005 over de financiering.

Projecthistorie

  2011 2012 2013 2014 2015 2016
Algemeen                
MIRT Fase                
Opgave                
Oplossing                
Planning      
*
       
Financiën                
Politiek/Bestuurlijk                

Toelichting op de wijzigingen

2012: omdat start realisatie onbekend is, is oplevering ook onbekend.