1. Home
  2.   MIRT-gebieden
  3.   Project- en programmabladen
  4. AKI-plan en Veiligheidsknelpunten

AKI-plan en Veiligheidsknelpunten

GebiedNationaal
OnderwerpSpoorwegen personenvervoer
MinisterieIenM
FaseRealisatie

Opgave

Het railveiligheidsbeleid streeft naar permanente verbetering van de veiligheid (zie Kadernota Railveiligheid). De meeste dodelijke slachtoffers in het railvervoer vallen bij botsingen op overwegen. In de 2e Kadernota Railveiligheid is als mijlpaal voor 2010 opgenomen dat het meerjarig gemiddelde van het aantal dodelijke slachtoffers op overwegen op 24 of minder uit komt, een halvering ten opzichte van 1985. Deze mijlpaal is bereikt, onder meer door het sluiten van spoorwegovergangen en de ombouw van ca. 600 overwegen met Automatische Knipperlicht Installaties (AKI) naar overwegen met Automatische Halve Overweg Bomeninstallaties en het nemen van Verbetering Veiligheid Overwegen (PVVO) maatregelen, gericht op veilig gedrag van weggebruikers. In 2010 is de 3e Kadernota Railveiligheid uitgebracht (TK 29893, nr 106) . Het beleid voor de periode tot 2020 is gericht op het permanent verbeteren van het huidige hoge veiligheidsniveau. Het AKI-plan en het PVVO-programma bevinden zich in een afrondende fase. Inmiddels is een nieuw integraal overwegenprogramma gestart, het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (zie desbetreffend projectblad).

Oplossing

Ingezet wordt op maatregelen die het meest kosten/ baten-effectief zijn. In 2002 is als voortzetting van het AKI veiligheidsknelpunten programma het Programma Verbetering Veiligheid Overwegen (PVVO) opgesteld. Dit programma is in 2005 geëvalueerd en geactualiseerd voor de periode 2005-2010 (zie TK 29893, nr 4 en nr 80). Bij de 3e Kadernota Railveiligheid heeft ProRail in 2010 een nieuw actieplan opgesteld gericht op het verder verbeteren van de overwegveiligheid (PVVO nieuw; TK 29893, nr. 106 en nr. 111) door kosten- effectieve maatregelen, gericht op veiligheid op overwegen. Verbeteringen worden uitgevoerd middels afronding van de lopende PVVO projecten (PVVO oud) en maatregelen uit het actieplan Uitwerking overwegenbeleid 2010-2020 (PVVO nieuw). Voor verbetering van de overwegveiligheid worden ook middelen beschikbaar gesteld in het kader van andere MIRT projecten zoals NaNov (goederenroute Elst-Deventer-Twente), PHS en het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen. Bij deze projecten krijgt de overwegproblematiek de nodige aandacht.

Planning

Realisatie: 2001-2015.

Financiën

Taakstellend budget: € 392 mln. Artikel IF13.03.01.

Projecthistorie

  2011 2012 2013 2014 2015 2016
Algemeen            
*
 
MIRT Fase                
Opgave                
Oplossing                
Planning                
Financiën    
*
 
*
*
*
*
Politiek/Bestuurlijk        
*
     

Toelichting op de wijzigingen

2011: PVVO oud zo goed als afgerond, PVVO nieuw gestart. De scope blijft verdere verbetering van de overwegveiligheid in Nederland; actualisatie heeft geen consequenties voor grootte taakstellend budget.

2013: de commissie Kuiken heeft aanbevolen de aansturing van ProRail minder diffuus te maken. Kabinetsreactie: geoormerkte projecten van B&I worden ondergebracht in het aanlegprogramma. De werkzaamheden aan de overweg Den Dolder, onderdeel van het B&I-programma HotSpots, zijn daarom incl. de vanaf 2013 nog te realiseren uitgaven ad € 5,7 mln toegevoegd aan de scope van het AKI programma. In overleg met de regio is € 7 mln toegevoegd vanuit projectbudget Vleuten-Geldermalsen.

2014: bij Voorjaarsnota 2013 is het projectbudget verhoogd met € 8,7 mln. De realisatie heeft tot en met 2012 plaats gevonden op het bij dit programma horende artikelonderdeel. Vanaf 2013 is om die reden € 10,3 mln toegevoegd.

2015: in overleg met ProRail zijn over de pilot ‘standaard langzaam verkeerstunnel’ van het programma PVVO nadere afspraken gemaakt over de toedeling van het resterende budget. Gekozen is voor overheveling resterende budget van € 2,2 mln naar het in 2013 gestarte Landelijk Verbeterprogramma Overwegen.

2016: projectbudget verlaagd met € 2,4 mln ivm een aanbestedingsmeevaller bij spoorkruising Didam. Programmabudget is verlaagd met € 1,3 mln. Deze vrijvallende gelden zijn toegevoegd aan de investeringsruimte.