1. Home
  2.   MIRT-gebieden
  3.   Oost-Nederland
  4. Overige gebiedsopgaven

Overige gebiedsopgaven

Rivierengebied

De waterveiligheid is een randvoorwaardelijke opgave voor dit gebied. Het beter benutten van de totale capaciteit van de bestaande corridor A15 in het rivierengebied (water, spoor, weg) en het onderzoeken van de mogelijkheden om het goederenvervoer via de weg om te buigen naar vervoer over water en spoor, is voor dit gebied een belangrijke vervolgopgave. Tenslotte heeft de regio de ambitie om de gunstige ligging van het gebied (langs het assenkruis A2/A15 en de achterlandverbindingen) beter te benutten (logistiek), om daarmee de regionale economie verder te stimuleren en te ontwikkelen. Aandachtspunt is het in stand houden van de bevaarbaarheid van de Waal, Rijn en IJssel; door klimaatverandering en waterveiligheidsingrepen staat deze onder druk.

Zwolle-Kampen Netwerkstad

Zwolle-Kampen Netwerkstad en omgeving is een regio met aantrekkingskracht voor instellingen en bedrijven. Om dit vast te houden moet voorkomen worden dat er nieuwe bereikbaarheidsopgaven, met name op het gebied van spoor ontstaan. De ontwikkeling van de Spoorzone Zwolle, met de verplaatsing van het busstation naar de andere zijde van het station, is daarbij voor de regio een essentiële opgave. In combinatie hiermee wordt het project Zwolle Spoort uitgevoerd. Onderdeel hiervan is de aanpak van het knelpunt bij Herfte en de aanleg van een extra perronspoor voor de treindienst naar Enschede. De economische en demografische groeiopgave van Zwolle-Kampen komt in een nieuw perspectief te staan door de water- en klimaatopgave in de IJssel-Vechtdelta. Keuzes en nieuwe functiecombinaties zijn nodig om de gevolgen van flexibilisering van het IJsselmeerpeil en rivierverruiming op te vangen en tegelijkertijd ruimte te bieden voor de verstedelijkings- en bereikbaarheidsopgaven.

Regio Stedendriehoek Apeldoorn-Deventer-Zutphen

Het Assenkruis van A1 en IJsselzone vormt de kern van de Stedendriehoek Apeldoorn-Deventer-Zutphen en verbindt de regio met de andere stedelijke regio’s in Oost-Nederland. Het Assenkruis wordt versterkt door een combinatie van infrastructurele en waterveiligheidsmaatregelen en gebiedsontwikkeling. De Stedendriehoek heeft een veelzijdige, brede economie, mede door de multimodale bereikbaarheid. Ten opzichte van het landelijke gemiddelde heeft de Stedendriehoek een sterke maakindustrie. Deze maakindustrie is nauw verbonden met diverse economische topsectoren in omliggende regio’s (Twente, Arnhem Nijmegen). Hierdoor leidt nieuwe kennis tot innovatieve diensten en producten. De Stedendriehoek wil haar maakindustrie toespitsen op producten en diensten vanuit CleanTech. Daarnaast wordt ingezet op de opschaling van innovaties in duurzame energie. De bovengemiddelde exportpositie en de vestiging van vele internationale ondernemingen onderstrepen de verknoping van de regio in (inter)nationaal verband. Een belangrijke gezamenlijke opgave is het versterken van het vestigingsklimaat. Partnerschap is hierbij nodig met oog op synergie in investeringen in (rijks)infrastructuur en de bestuurlijke complexiteit in verband met de ligging in twee provincies. Voor het behoud en versterking van de economische structuur is een goede multimodale bereikbaarheid van de Stedendriehoek een van de belangrijkste factoren. Dit geldt zowel voor de oost-west (m.n. A1 corridor) als de noord-zuidverbindingen. De Stedendriehoek ligt op het kruispunt van het Nationaal Kernnet Logistiek. Dit kruispunt behoeft blijvende aandacht om ervoor te zorgen, dat de doorstroming op de A1 corridor niet in gevaar komt.

Regio Achterhoek

De Achterhoek wordt geconfronteerd met ingrijpende demografische (ontgroening, vergrijzing, huishoudensdaling en afname beroepsbevolking) en economische ontwikkelingen (recessie, schaalvergroting). Dat stelt de partners in het gebied voor lastige keuzes die noodzaken tot bundeling van krachten en slimme verbindingen op (boven)regionale schaal. Op 2 juli 2014 is door ondernemers, maatschappelijke organisaties, gemeenten en provincie de Uitvoeringsagenda ondertekend. De focus ligt op:

  • Werken: de kracht van de Achterhoek zit in innovatieve en duurzame maakindustrie (metaal, agrofood). De zorg is de grootste werkgever.
  • Wonen: keuze waar wel en waar niet meer geïnvesteerd wordt in wonen en voorzieningen; herbestemmen, vrijgeven of sloop bestaand vastgoed.
  • Bereikbaarheid: organiseren maatwerk voor veilige en betrouwbare bereikbaarheid van wonen, werken en voorzieningen binnen en buiten de Achterhoek, fysiek èn digitaal.

Zie voor gebiedsagenda Oost-Nederland:
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brieven/2013/11/18/bijlage-5c-gebiedsagenda-oost-nederland-2013.html