1. Home
  2.   MIRT-gebieden
  3.   Noordwest-Nederland
  4.   Gebieden nationaal belang
  5. Gebieden met concentratie van opgaven van nationaal belang

Gebieden met concentratie van opgaven van nationaal belang

Mainport Amsterdam Schiphol Haarlemmermeer

De internationale aantrekkingskracht van Noordwest-Nederland en het mondiale netwerk van Schiphol en de zeehavens zijn twee kanten van dezelfde medaille. Ze versterken elkaar en hebben elkaar nodig om sterk te staan in de internationale concurrentie. De hoofdkantoren van multinationals langs de Amsterdamse Zuidas en internationale organisaties elders in Amsterdam zijn daarvan een voorbeeld. Bedrijven kiezen niet alleen vanwege hun economische activiteiten voor deze locatie. Ook vanwege de prettige combinatie van woon- en werkomgeving, een goede internationale bereikbaarheid en een aantrekkelijk voorzieningenniveau. De ambitie is alle functies in het gebied te accommoderen, zodat een zo groot en effectief mogelijke bijdrage aan de economische groei geleverd kan worden. Hierbij worden ruimtelijke keuzes gemaakt over:

  • De spanning tussen de ontwikkeling van woningbouw en de ontwikkeling van de luchtvaart in het gebied.
  • Het behoud van de catchment area (gebied waar de passagiers van de luchthaven vandaan komen) van Schiphol en het verbeteren van de landzijdige ontsluiting.
  • Het implementeren van internationale aanbevelingen ten aanzien van vliegveiligheid in het licht van onder andere de wateropgave (in relatie tot het weren van vogels), de noodzaak om duurzame energie op te wekken (windturbines) en hoge bebouwing.

De ruimtelijke keuzes slaan onder meer neer in het Luchthavenindelingsbesluit (LIB) Schiphol. De landzijdige bereikbaarheid van Schiphol vraagt blijvende aandacht, bijvoorbeeld als het gaat om de capaciteit en veiligheid van het OV-knooppunt Schiphol Plaza.

Zuidas

De Amsterdamse Zuidas is gelegen in de nabijheid van Schiphol, tussen het statige Zuid en Buitenveldert en is goed ontsloten door diverse verkeer- en vervoermodaliteiten. De metropolitane allure, de nabijheid van groen en de binnenstad, de bereikbaarheid, het ruime culturele aanbod en het onderwijs- en voorzieningenaanbod, maken de Zuidas tot een aantrekkelijke plek om te werken, te wonen en te verblijven. Voor het Rijk is het belangrijk de Zuidas te ontwikkelen als economische toplocatie en infrastructuurknooppunt (weg, spoor en openbaar vervoer), samen met andere overheden. In totaal zullen in de Zuidas in de toekomst zo’n 20.000 mensen wonen, 80.000 mensen werken en 30.000 studenten onderwijs volgen. Zowel de weg- als de OV-infrastructuur wordt in de komende jaren uitgebreid en verbeterd. Om ruimte te creëren voor de nieuwbouw en uitbreiding van infrastructuur is in 2012 besloten de A10 ondergronds te brengen.

Noordzeekanaalgebied / Zaan-IJ oevers

De ambitie is om met het Noordzeekanaalgebied een zo groot mogelijke bijdrage te leveren aan het verbeteren van de internationale concurrentiepositie van Noordwest-Nederland en daarmee aan de regionale en nationale economie. Daarbij vormen de groei van de haven en de groei van de stad één samenhangende opgave.

Rijk en regio hebben in oktober 2013 gezamenlijk een integrale ruimtelijk-economische visie voor het gebied vastgesteld. Hierin zijn afspraken gemaakt hoe de schaarse fysieke en milieuruimte optimaal kan worden ingezet voor het creëren van de juiste vestigingsvoorwaarden voor bedrijvigheid en voor het huisvesten van talent in het Noordzeekanaalgebied. De belangrijkste afspraken zijn gericht op de toekomstige ontwikkeling van bedrijventerreinen, woonwerkmilieus, groen en recreatie, bereikbaarheid en milieuhinder. De vastgestelde visie vormt de basis voor overheden en andere betrokken partijen om besluiten te nemen over de eigen acties en investeringen in het gebied. Daartoe is de visie uitgewerkt in een gezamenlijke uitvoeringsagenda, waarin de te nemen stappen geconcretiseerd worden. De ontwikkelingen in het gebied worden gemonitord zodat tijdig ingespeeld kan worden op kansen en bedreigingen.

Amsterdam-Sloterdijk is een belangrijk werkgelegenheidsgebied en heeft als knooppunt een goede bereikbaarheid onder meer met Schiphol. Betrokken partijen werken samen aan de transformatie naar een gemengd gebied van wonen, werken en voorzieningen, onder meer door het wegnemen van belemmeringen.

Amsterdam-Almere-Markermeer

In november 2013 heeft het Rijk de rijksstructuurvisie Amsterdam-Almere-Markermeer vastgesteld, waarin het perspectief op de ontwikkeling van het gebied is vastgelegd. Het toekomstperspectief is door de regionale overheden bekrachtigd in een bestuursovereenkomst, terwijl de afspraken over Almere 2.0 tussen het Rijk, de provincie Flevoland en de gemeente Almere in een uitvoeringsovereenkomst zijn vastgelegd. De groei en de daarbij horende investeringen in de integrale ontwikkeling van de stad, biedt Almere de kans zich door te ontwikkelen als een meerkernige stad met een groene kwaliteit midden in het stedelijk netwerk van Noordwest-Nederland. 

Het Rijk-regioprogramma Amsterdam-Almere-Markermeer (RRAAM) gaat uit van een drievoudige ambitie als het gaat om verstedelijking, bereikbaarheid en natuur in de regio Amsterdam-Almere- Markermeer. Het toekomstperspectief voor Almere is een westelijk georiënteerde stad met circa 60.000 nieuwe woningen ten opzichte van 2010 en een forse groei van het aantal arbeidsplaatsen. Door de verstedelijking langs de bestaande vervoersassen te concentreren, worden de investeringen op deze assen optimaal benut. Almere groeit in fasen en organisch volgens het bestaande meerkernige stadsconcept. Door innovatieve experimenten wordt geprobeerd de woningbouw zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de woningbehoefte. Met de Floriade in 2022 krijgt het imago van Almere als aantrekkelijke suburbane stad een internationale impuls.

Afhankelijk van het tempo waarin de woningbouw plaatsvindt, is op termijn de aanleg van een IJmeerverbinding de stip op de horizon. Tenslotte wordt ingezet op een vooruitgang van de ecologische kwaliteit in het Markermeer-IJmeer. Het perspectief daarbij is een Toekomstbestendig Ecologisch Systeem (TBES). Hierdoor ontstaat een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving, met aantrekkelijke natuur- en recreatiegebieden. Het ecologisch systeem van het Markermeer-IJmeer wordt vitaal, gevarieerd en robuust.

As Stationsgebied Utrecht-Leidsche Rijn

Op de as Stationsgebied Utrecht-Leidsche Rijn lopen enkele omvangrijke, langlopende ontwikkelingen van nationale betekenis. De herontwikkeling van het Utrechtse stationsgebied is een van de grootste projecten van het land. De eerste fase van het project nadert zijn afronding. Daarin wordt het station omgebouwd en uitgebreid tot OV-terminal en vindt in het gebied daar omheen een aanzienlijke kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte en een hoogwaardige transformatie plaats. Als onderdeel van de opschaling van het tramnetwerk wordt hard gewerkt aan de realisatie van de tram naar de Uithof (Science Park). Onder de noemer “gezonde verstedelijking” is de start gemaakt met de plannen voor de tweede fase, met veel ruimte voor een innovatieve aanpak.

Leidsche Rijn is een van de grootste gebiedsontwikkelingen van Nederland. Het gebied is voor circa tweederde gerealiseerd. Leidsche Rijn fungeert tevens als centraal gelegen vestigingslocatie voor bedrijven en kantoren. Het is van groot belang dat de ontwikkeling van Leidsche Rijn wordt afgemaakt. Voor de komende jaren is daarbij de realisatie van Leidsche Rijn Centrum en de zone langs de overkapte A2 de grootste opgave. Op het industrieterrein Lage Weide, met één van de belangrijke binnenhavens van Europa, zien ondernemers en overheden kansen voor een duurzaam en innovatief multimodaal knooppunt voor logistieke activiteiten.

Utrecht oost-Science Park

Het Utrechtse Science Park, onderdeel van De Uithof, levert een belangrijke bijdrage aan de internationale economische ontwikkeling van Noordwest-Nederland. Een brede alliantie van samenwerkende partijen willen De Uithof verder ontwikkelen als centraal liggend internationaal toonaangevend science cluster, met een concentratie van topbedrijven.

Het Science Park maakt deel uit van het grotere gebied Utrecht oost. In dit gebied wordt de komende jaren veel geïnvesteerd. In 2013 is een netwerk ontstaan van overheden, universiteit, hogeschool, ziekenhuis, bedrijfsleven en een landschapsorganisatie. Deze zien de profilering en groei van de regionale economie als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en willen het gebied in dat kader verder ontwikkelen als een ‘area of excellence’. Via vijf ontwikkellijnen is dat in 2015 verder uitgewerkt in te realiseren programma’s en projecten. Ook is het de inzet de dynamiek van de stad Utrecht te verbinden met de groene kwaliteiten van de landgoederen, forten en de Utrechtse Heuvelrug om het gebied nog meer allure te geven en aantrekkelijker te maken voor internationale vestigingen.

A12-zone Oudenrijn-Lunetten

Op lange termijn kan de A12-zone tussen de verkeerspleinen Oudenrijn en Lunetten zich ontwikkelen tot een multifunctioneel dynamisch woon-werkgebied, dat bijdraagt aan het versterken van de economische kracht van Noordwest-Nederland. In 2013 is samen met private partijen een handelingsperspectief voor het gebied opgesteld, waarlangs de komende jaren wordt gewerkt.