1. Home
  2.   MIRT-gebieden
  3.   Noord-Nederland
  4.   Gebieden nationaal belang
  5. Gebieden met concentratie van opgaven van nationaal belang

Gebieden met concentratie van opgaven van nationaal belang

Energyport

Energyport (Noord-)Nederland is het energieknooppunt van noord-west Europa. Dankzij de aanwezige energie-infrastructuur, de kennispositie en de ruimtelijke kenmerken, kan Noord-Nederland deze rol vervullen. Een groot aantal kabels en (buis)leidingen van elektriciteit, gas, telecom en data landt aan in de Eemshaven en vertakt zich naar de rest van Nederland en Europa. De Eemshaven heeft een rol als logistiek knooppunt voor offshore windenergie. Energyport is goed op weg om samen met Niedersachsen het kenniscentrum voor energievoorziening en -transitie te vormen (European Region of Excellence in Energy). De ligging aan zee, geologie en aanwezige ruimte bieden (experimenteer)mogelijkheden voor energie-innovatie.

Het Rijk draagt bij aan het versterken van Energyport door onder andere het aanwijzen van locaties voor de vestiging van nieuwe elektriciteitscentrales in de Eemshaven en het robuust en compleet maken van het hoofdenergienetwerk (noordwest 380 kV verbinding).

Waddenzee

De Waddenzee is door UNESCO aangewezen als natuurlijk erfgoed en is onderdeel van het Europese Natura 2000-netwerk en de herijkte Ecologische Hoofd Structuur. Economisch is de Waddenzee van betekenis voor scheepvaart, visserij, winning van delfstoffen en recreatie. De hoofdopgave is het waarborgen van een duurzaam en veilig water- en ecosysteem, in samenhang met de ontwikkeling van economische functies.

Gaswinningsgebied

 De problematiek in Groningen als gevolg van de gaswinning is omvangrijk. Bij grote delen van de bevolking is er sprake van gevoelens van wantrouwen, onzekerheid en onveiligheid. Het aanpakken van de veiligheid in het gebied biedt kansen om de leefbaarheid, de economie en de duurzaamheid van het gebied te vergroten. Op basis van het bestuursakkoord ‘Vertrouwen in herstel en herstel van vertrouwen’ van 17 januari 2014, zijn al veel acties in gang gezet onder andere ter verbetering van de leefbaarheid. De bijzondere problematiek in het gebied, waarbij veiligheid en andere publieke belangen in het geding zijn en waarbij veel publieke en private partijen betrokken zijn, vraagt om een bijzondere en integrale aanpak. Daarom is in aanvulling op het bestuursakkoord van 9 februari 2015 gekozen voor publieke regie door een Nationaal Coördinator Groningen.

Hans Alders is op 1 juni 2015 gestart als Nationaal Coördinator en hij geeft vorm en inhoud aan zowel de totstandkoming als de uitvoering van het Programma Aardbevingbestendig en Kansrijk Groningen. Het betreft een langjarig programma en bevat alle maatregelen en voorzieningen om de opgaven in Groningen het hooft te bieden en op te lossen. Het doel van het programma is dat Groningen uiterlijk in 2015 veilig en vitaal is.

Noord-Nederland als ‘living lab’ regio: de achtertuin als proeftuin In Noord-Nederland wordt de ruimte en kennis benut om de vertaalslag te maken van kennis naar oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen. De Noorderruimte fungeert daarin letterlijk als proeftuin voor toepassing van nieuwe producten, concepten en diensten. Als living lab regio worden oplossingen niet alleen bedacht en ontwikkeld, maar ook door bedrijven toegepast en getest in een reële omgeving met gebruikers. Door deze manier van testen en verbeteren ontstaan producten en diensten die kunnen worden vermarkt en geëxporteerd naar de rest van Europa en verder. Zo dragen living labs bij aan de groei van de concurrentiekracht van Nederland. Noord-Nederland kent op dit moment een groot aantal proeftuinen waarin kennisinstellingen en het bedrijfsleven samenwerken aan oplossingen voor vraagstukken zoals energievoorziening, voedselproductie en een schone, veilige watervoorziening en bevolkingsdaling.