1. Home
  2.   MIRT Overzicht 2016
  3.   MIRT Overzicht 2016
  4. Wijzigingen ten opzichte van MIRT Projectenoverzicht 2015

Wijzigingen ten opzichte van MIRT Projectenoverzicht 2015

Van MIRT Projectenoverzicht 2015 naar MIRT Overzicht 2016
In 2014 is de naam gewijzigd van MIRT Projectenboek naar MIRT Projectenoverzicht omdat er voor het eerst, in het kader van het in principe alleen digitaal aanbieden van rijksinformatie, geen gedrukt exemplaar meer verscheen. Om nog sterker te benadrukken dat het MIRT meer is dan projecten en programma’s alleen, is de naam dit jaar gewijzigd in MIRT Overzicht.

Wijzigingen in website en app
Om ook gedurende het jaar nieuws rond het MIRT te kunnen tonen, is er dit jaar in het algemene deel van de website en de app een nieuwspagina opgenomen. Hier worden gedurende het jaar MIRT gerelateerde nieuwsberichten opgenomen. Daarnaast kan er in de projectenkaarten gerichter gezocht worden naar projecten door de MIRT-fase en de modaliteit te koppelen. Tenslotte zijn de projectbladen op de website nu ook zichtbaar en wordt er niet alleen maar een link naar de opgemaakte pdf getoond.

Begrotingstabellen niet meer opgenomen
In voorgaande jaren sloten de boeken en de app altijd af met een overzicht van de belangrijkste tabellen uit de Begroting van IenM. Dit jaar zijn in plaats van de tabellen waar mogelijk links opgenomen naar de belangrijkste Begrotingsartikelen.

Artikelnummer op Projectbladen
Om de koppeling tussen het MIRT Overzicht en de Begroting van IenM (Infrastructuurfonds en Deltafonds) verder te verbeteren, is op verzoek van de Tweede Kamer op de Projectbladen het artikel uit het Infrastructuurfonds of het Deltafonds waar het taakstellend budget van het project vermeld is, opgenomen.

Samenvoeging en naamgeving MIRT-Gebieden
Zoals beschreven in ‘Over het MIRT’ is het aantal MIRT-regio’s teruggebracht van zeven naar vijf. De samengevoegde regio’s hebben echter nog geen gezamenlijke MIRT Gebiedsagenda en zijn daarom wat betreft de Gebiedsteksten en project- en programmabladen nog wel als losse regio’s opgenomen. Tenslotte is de naam van het MIRT-gebied Noord-Holland | Utrecht | Flevoland gewijzigd in Noordwest-Nederland om beter aan te sluiten bij de namen van de overige gebieden.

MIRT Onderzoek
De MIRT Onderzoeken gaan binnen het MIRT een steeds nadrukkelijker rol spelen. Niet alleen vormen ze een logische start om opgaven vanuit de Gebiedsagenda nader te concretiseren, maar ook wordt er vanuit brede blik, samenwerking en maatwerk gekeken hoe de gedachten van Vernieuwing MIRT verder in de projecten een permanente plek kunnen krijgen in de aanpak van opgaven, programma’s en projecten. Daarnaast zijn de Onderzoeken ook gespreksonderwerpen in de BO’s MIRT. Er zijn daarom dit jaar meer MIRT Onderzoeken opgenomen in het MIRT Overzicht en de onderzoeken hebben ook eigen MIRT-bladen gekregen.

MIRT en actieve mobiliteit
Tijdens het Notaoverleg MIRT in november 2014 is er een motie van Bashir aangenomen (Kamerstuk nr 34000-A 55) waarin is gevraagd om ‘actieve mobiliteit/langzaam verkeer, zowel utilitair als recreatief’ toe te voegen aan het MIRT. Dit is gebeurd door een tekst over actieve mobiliteit op te nemen in het onderdeel ‘MIRT en…’