1. Home
  2.   MIRT Overzicht 2016
  3.   Het MIRT en...
  4.   Water
  5. Het MIRT en water

Het MIRT en water

Als gevolg van haar laaggelegen ligging en in combinatie met de klimaatverandering staat Nederland voor forse wateropgaven. In de Tussentijdse wijziging van het Nationaal Waterplan 2009-2015 (december 2014) is aangegeven volgens welke aanpak Nederland beschermd wordt tegen overstromingen en een tekort aan zoetwater. Het Deltaprogramma geeft jaarlijks een overzicht van de programmering van de maatregelen. In dit nationale programma werken Rijksoverheid, provincies, waterschappen en gemeenten nauw samen. Ook maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en organisaties met veel kennis over water zijn erbij betrokken.

In Nederland is water is onlosmakelijk verbonden met ruimte. Maatregelen op het gebied van water hebben altijd ruimtelijke consequenties. Ze leggen beslag op ruimte, zoals bij de constructie van kunstwerken, of faciliteren bijvoorbeeld transport over water. Andersom hebben ruimtelijke maatregelen vaak ook gevolgen voor het watersysteem. Water is een integraal onderdeel van de inrichting van Nederland: water is ruimte. De verbinding tussen de opgaven op het gebied van water en ruimte en de mogelijke rol hierin van het MIRT zijn een van de onderwerpen van de vernieuwing van het MIRT.

In het MIRT Overzicht zijn de ’natte’ opgaven en projecten opgenomen. Dit zijn de opgaven en projecten die een relatie hebben met ruimtelijke functies zoals ecologie, recreatie, economie en bereikbaarheid. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om opgaven en projecten op het gebied van waterveiligheid, zoetwatervoorziening en waterkwaliteit.

De stand van zaken bij de ‘natte’ projecten uit het MIRT Overzicht wordt jaarlijks gepresenteerd op een overzichtskaart. De meest recente versie daarvan is Water in kaart 2015.

Meer informatie