1. Home
  2.   MIRT Overzicht 2016
  3.   Het MIRT en...
  4.   Nieuwe opgaven
  5. Het MIRT en nieuwe opgaven (Vernieuwing MIRT)

Het MIRT en nieuwe opgaven (Vernieuwing MIRT)

Nederland verandert. Steeds meer mensen trekken naar de stad, waardoor in en rond de steden de druk op de ruimte toeneemt. Het klimaat verandert. Informatietechnologie heeft meer invloed op het dagelijks leven; we zijn overal en altijd bereikbaar. Willen we ons land in de toekomst bereikbaar, leefbaar en veilig houden dan is een andere manier van kijken, denken en doen nodig. We zullen verder moeten kijken dan nieuwe infrastructuur alleen. De sleutel tot oplossingen voor veel vraagstukken hebben het Rijk, de medeoverheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties vaak zelf in handen. Gezamenlijk kan bestaande infrastructuur immers beter worden benut of de beschikbare ruimte slimmer worden ingericht. Het MIRT speelt hierop in door zich te vernieuwen. Dat gebeurt in het Rijk-regio programma de Vernieuwing van het MIRT.

De aanpak staat voor:

  • Met een brede blik kijken naar de opgave: zoeken naar synergie met andere ruimtelijke opgaven.
  • Maatwerk bieden door slimme oplossingen: onder andere door te kijken naar ruimtelijke inrichting, zelfredzaamheid, gedragsbeïnvloeding en informatietechnologie. Rekening houden met onzekerheden en voortschrijdend inzicht (adaptief).
  • Samenwerken vanuit gelijkwaardigheid: Rijk, medeoverheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties trekken samen op.

Deze aanpak wordt onder meer toegepast in de verduurzaming van het MIRT, bij vervanging en renovatieopgaven en waterprojecten. Op het gebied van bereikbaarheid wordt de nieuwe aanpak toegepast in de programma’s Beter Benutten (korte termijn maatregelen) en Vernieuwing MIRT/Meer Bereiken (middellange en lange termijn). Dit gebeurt onder andere in zes MIRT Onderzoeken en twee verkenningen. De nieuwe kijk op bereikbaarheidsopgaven gaat nog steeds uit van de geconstateerde knelpunten, maar de analyse van dit knelpunt vind uitgebreider plaats, kansen worden meegenomen en de oplossingen worden in een breder spectrum gezocht. Er wordt in deze zoektocht naar de andere modaliteiten gekeken en naar deur tot deur reizen, maar ook zaken als ruimtelijke inrichting, gedragsbeïnvloeding en technologie worden in de analyse en in de oplossingsrichtingen nadrukkelijker dan voorheen meegenomen. Oplossingen worden in nauwe samenwerking met andere overheden, het bedrijfsleven, waterschappen en andere (maatschappelijke) partijen opgesteld. Tenslotte wordt er niet uitgegaan van een zekere geplande toekomst, maar worden er stappen gezet op weg naar de toekomst en kan iedere stap leiden tot aanscherping van het toekomstbeeld; het zogenaamd adaptief programmeren. Hier is bij het Deltaprogramma de afgelopen jaren al veel ervaring mee opgedaan.

Meer informatie