1. Home
  2.   MIRT Overzicht 2016
  3.   Het MIRT en...
  4.   Energie
  5. Het MIRT en Energie

Het MIRT en Energie

Nederland staat voor een forse opgave op het gebied van energie. Er wordt gewerkt aan de energietransitie van fossiele energie naar duurzame energie. Wind op zee, wind op land, zonne-energie, energie uit biomassa, geothermie en diverse andere innovatieve vormen van energieopwekking spelen daarbij een belangrijke rol. Met het Energieakkoord (september 2013) komt een duurzame energievoorziening een stap dichterbij. Naast de Rijksoverheid tekenden ook natuur- en milieuorganisaties, vakbonden, energieproducenten, netbeheerders, de bouwsector, woningcorporaties, chemiesector en vertegenwoordigers van burgerinitiatieven het Energieakkoord. Het streven is 14 procent duurzame energie in 2020 en 16 procent in 2023. Uiteindelijk zal de Nederlandse energievoorziening in 2050 volledig duurzaam zijn. De grote veranderingen in het energiesysteem van centraal naar decentraal en naar een grotere diversiteit in de energieopwekking hebben ruimtelijke consequenties voor productielocaties en energietransportnetwerken en vereisen een integrale aanpak.

Als voorbeeld windenergie op land. In de Structuurvisie Windenergie op land heeft het Rijk na overleg met de provincies 11 gebieden aangewezen die geschikt zijn voor windparken van minimaal 100 megawatt. De provinciale structuurvisies wijzen gebieden aan voor windparken kleiner dan 100 megawatt. Deze gebieden samen zijn nodig om een totaal vermogen van 6000 megawatt in 2020 te realiseren als bijdrage aan de doelstelling van 14 procent duurzame energie in 2020. Er zijn grote regionale verschillen in duurzame energieproductie. Wind op land zich concentreert in de kustprovincies en Flevoland. In Oost Nederland wordt veel biomassa benut voor duurzame energie en in West Nederland ontwikkelen zich projecten waar op grote schaal gebruik wordt gemaakt van warmte.

Meer informatie