1. Home
  2.   MIRT Overzicht 2016
  3.   Het MIRT en...
  4.   De stad
  5. Het MIRT en de stad

Het MIRT en de stad

Wereldwijd fungeren steden als magneten voor bevolking en bedrijvigheid. Steden spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van de economie en de groei van de werkgelegenheid. Ook in Nederland is die trek naar de stad zichtbaar. De meeste Nederlandse steden kennen een uitstekende uitgangspositie als het gaat om concurrentiekracht, innovatievermogen en leefbaarheid. Die goede uitgangspositie is echter niet vanzelfsprekend. Veel grote steden in Europa groeien harder dan in Nederland. Nieuwe technologische doorbraken kunnen een ingrijpend effect hebben op stedelijke ontwikkeling, bijvoorbeeld als het gaat om bereikbaarheid en nieuwe vormen van mobiliteit. Bovendien staan steden, ook in Nederland, voor grote opgaven als klimaatverandering, energietransitie of sociale samenhang. Steden vormen kortom een brandpunt van grote kansen en uitdagingen.

Tegen deze achtergrond is door het kabinet een Agenda Stad aangekondigd om de groei, leefbaarheid en innovatie in Nederlandse steden de versterken. Op basis van proposities van steden, interactie met maatschappelijke partijen en adviezen van planbureaus en adviesraden wordt binnen de Agenda Stad een viertal uitgangspunten gehanteerd:

  • Versterken van het stedennetwerk;
  • Inzetten op adaptief vermogen en innovatie;
  • Ruimte scheppen voor maatwerk en experimenten;
  • Samenwerking op basis van gedeelde ambities.

Richting 2016 zal de werkwijze van Agenda Stad verder vorm krijgen in City Deals. City Deals zijn publiek-private afspraken over samenwerking bij innovatieve oplossingen voor een concrete, stedelijke opgave. City Deals formuleren een aansprekende ambitie ten aanzien van een of meerdere grote maatschappelijke opgaven, organiseren agglomeratiekracht door samenwerking tussen steden en stedelijke regio’s, nemen publiek-private samenwerking tussen bedrijfsleven, overheden, kennispartners en maatschappelijke initiatieven als uitgangspunt en zijn innovatief en gericht op doorbraken. In het najaar van 2016 zullen de betrokken partijen samen de balans opmaken over de voortgang en de werkwijze rondom de City Deals.

Tegelijkertijd schenkt Nederland richting het Nederlands EU-voorzitterschap in de eerste helft van 2016 ook in Europees verband aandacht aan de stad. De Europese Agenda Stad zet in op het terugdringen en verbeteren van Europese regelgeving die stedelijke ontwikkeling onnodig beperkt (Better Regulation), betere toegankelijkheid en benutting van Europese fondsen en het delen van kennis en best practices over innovatieve oplossingen voor Europese stedelijke uitdagingen.