1. Home
 2.   Financiën
 3.   Tracéwetprojecten (VGR)
 4. Voortgangsrapportage over tracéwetplichtige projecten

Voortgangsrapportage over tracéwetplichtige projecten

Deze rapportage bevat de voortgang van de projecten die onder de Tracéwet worden uitgevoerd tot en met het moment dat het Tracébesluit (TB) is vastgesteld en onherroepelijk is geworden. De wet stelt dat twee keer per jaar de voortgang van projecten wordt gemeld (Staatsblad 2011, 595). Deze rapportage geeft voor de projecten eveneens inzicht in de mijlpalen voor realisatie. Deze rapportage beslaat de periode van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015, met als referentie de voorgaande voortgangsrapportage die is opgenomen in de brief van 23 maart 2015 (TK 2014-2015, 34 000 A, nr. 60). In dat overzicht rapporteerde de minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) mede namens de staatssecretaris van IenM over de periode van 1 juli 2014 tot en met 31 december 2014. Op dat overzicht heeft een schriftelijk overleg met de Tweede Kamer plaatsgevonden (TK 2014-2015, 34 000 A, nr. 62).

Ontwikkelingen

Over de ontwikkelingen in het Hoofdwegennet informeert de minister van IenM de Tweede Kamer ieder trimester via de Publieksrapportage Rijkswegennet. Deze rapportage gaat in op de ontwikkeling van de doorstroming, en van de verkeershinder door werkzaamheden in Nederland. Ook beschrijft het wat Rijkswaterstaat hieraan doet. De jongste rapportage die de Tweede Kamer is aangeboden behandelt de periode van 1 januari tot en met 30 april 2015. Deze rapportage is aangeboden bij brief van 16 juni 2015 (TK 2014-2015, 34 000 A, nr. 64).

Resultaten van de afgelopen periode

In de periode van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 is voor een aantal projecten een mijlpaal bereikt. Het gaat om de volgende mijlpalen:

 Er is één Startbeslissing genomen:

 • voor de verkenning Corridor Amsterdam-Hoorn.

Er zijn drie Ontwerp-Tracébesluiten (OTB) genomen:

 • voor het vaarwegproject Nieuwe Sluis Terneuzen en
 • voor het hoofdwegproject A13/A16 Rotterdam. Beide OTB’s zijn overeenkomstig de planning genomen. En
 • voor het gecombineerde spoorweg- en hoofdwegproject Amsterdam Zuidas en hoofdwegproject A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel. Dit besluit is drie kwartalen eerder genomen dan gepland.

Er zijn vier Tracébesluiten vastgesteld:
Twee voor de spoorwegprojecten:

 • Doorstroomstation Utrecht (DSSU) en
 • Utrecht Centraal – Leidsche Rijn (in de vorige rapportage nog Utrecht – Amsterdam Rijnkanaal (UtARK) genoemd). Beide zijn vastgesteld conform de planning.

En twee voor de hoofdwegprojecten:

 • A1 Apeldoorn Zuid-Beekbergen en
 • N35 Zwolle-Wijthmen.

Het eerste besluit is volgens de planning genomen, het tweede is één kwartaal eerder genomen dan gepland.

In deze periode zijn de Tracébesluiten voor de volgende projecten onherroepelijk geworden:

 • Het vaarwegproject Lekkanaal/3de kolk Prinses Beatrixsluis en de drie hoofdwegprojecten:
 • A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken,
 • A7/A8 Purmerend-Zaandam-Coenplein en
 • N18 Varsseveld-Enschede.

Aangepaste planning

Voor vier projecten is de planning voor (O)TB aangepast. Het gaat om:

 • Het wegenproject A12/A15 Ressen-Oudbroeken (ViA15),
 • Het vaarwegproject Nieuwe Sluis Terneuzen.
 • De spoorwegprojecten spoorverdubbeling Zwolle-Herfte en een Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden (ESGL). In bijgaande tabellen is hierop een toelichting opgenomen.

Toelichting op de tabellen met projecten

Deze rapportage heeft als peildatum 30 juni 2015. In de tabellen zijn de projecten met de nieuwe planning voor de mijlpalen aangegeven. De voortgang ten opzichte van de peildatum 31 december 2014 is er in te lezen. In de rapportage is een aparte tabel opgenomen voor de verkenningen. Het gaat om twee projecten aan hoofdwegen, in Brabant. En om de verkenning Corridor Amsterdam-Hoorn in Noordwest-Nederland. De verkenning N35 Nijverdal-Wierden is overgegaan naar de planuitwerkingsfase. Daarmee zijn er in totaal 30 projecten in de planuitwerkingsfase. Eén planuitwerking (Amsterdam Zuidas) is een gezamenlijk project voor spoorwegen en hoofdwegen, 19 zijn hoofdwegprojecten, 8 zijn spoorwegprojecten en 2 zijn vaarwegprojecten.

Bij spoorwegen zijn de projecten Meteren-Boxtel en PHS Geldermalsen en Vrijleggen MerwedeLingelijn nieuw opgenomen.

De planuitwerkingen kennen de volgende landelijke spreiding: Nationaal (1), Noordwest Nederland (8), Zuidwest-Nederland (7), Zuid-Nederland (4), Oost-Nederland (7) en Noord Nederland (3).

Is eenmaal een Tracébesluit onherroepelijk, dan wordt het project niet meer opgenomen in het overzicht en gaat het project doorgaans over naar de realisatiefase.